Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

UWAGA: To nie jest oficjalna strona Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a poniższe informacje nie pochodzą od tego Stowarzyszenia. Nie mamy związku z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a jedynie informujemy o jego działalności.


Upośledzenie umysłowe stawia przed osobą niepełnosprawną wiele barier. Człowiek niepełnosprawny często spotyka się z odrzuceniem społecznym i dyskryminacją. Istnieją jednak stowarzyszenia, które walczą o prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie i wspierają je na wielu życiowych płaszczyznach. Taką organizacją jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jaka jest historia tego Stowarzyszenia i na czym skupiają się jego działania?

Historia Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną powstało w 1964 roku z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przez niemal 30 lat rodziny osób z niepełnosprawnością intelektualną działały jako Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. W 1991 roku Stowarzyszenie to uzyskało status Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i ciągle wspiera rodziny i same osoby niepełnosprawne w dążeniu do rozwoju i samodzielności, uwzględniając najwyższe, europejskie standardy pomocy.

Oficjalna nazwa organizacji to Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Szczecinie, a dawna nazwa, którą również można kojarzyć z tym stowarzyszeniem to: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie.

Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia dostępna jest pod adresem http://psoniszczecin.org.pl/.

Niepełnosprawność intelektualna


Jakie są cele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną?

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dawniej Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie) skupia się na podnoszeniu jakości życia osób dotkniętych tego rodzaju niepełnosprawnością. Upośledzenie umysłowe stawia przed ludźmi wiele barier i ograniczeń, które dzięki istnieniu Stowarzyszenia są na bieżąco eliminowane.

Stowarzyszenie to pomaga nie tylko samym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ale również rodzinom tych osób. Organizacja ma na celu zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym godnego miejsca w społeczeństwie i pragnie, by żyli oni na równi z osobami bez niepełnosprawności. Stowarzyszenie dąży do wyrównywania szans i zwiększenie aktywności społecznej osób dotkniętych problemem upośledzenia umysłowego.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Szczecinie - czym zajmują się placówki tego stowarzyszenia?

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną posiada obecnie wiele placówek, które zajmują się opieką i wspieraniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Najważniejsze placówki tej organizacji to:

  • Centrum Małego Dziecka - placówka ta powstała w 2017 roku i jej celem jest wspieranie dzieci do lat 3, które są niepełnosprawne intelektualnie lub zagrożone taką niepełnosprawnością. Placówka pomaga w organizowaniu rehabilitacji dzieci oraz zapewnia rodzicom wsparcie specjalistów - lekarzy, fizjoterapeutów i psychologów;
  • Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy - ośrodek ten jest skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Placówka realizuje obowiązek szkolny i przedszkolny dla dzieci z upośledzeniem umysłowym;
  • Warsztat Terapii Zajęciowej - ta placówka jest skierowana do osób niezdolnych do podjęcia pracy, a zajęcia w niej mają na celu naukę cennych umiejętności, które mogą się przydać w znalezieniu zatrudnienia (warsztat organizuje zajęcia z krawiectwa, gotowania, ogrodnictwa, tworzenia dekoracji);
  • Mieszkanie Chronione - placówka ta przygotowuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia poprzez umożliwienie zamieszkania poza domem rodzinnym. Mieszkanie Chronione to specjalnie wyznaczony budynek, w którym osoba niepełnosprawna ma zapewnioną pomoc asystenta, ale uczy się równocześnie samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • Ośrodek Edukacyjno–Szkoleniowy - placówka kształci i szkoli osoby niepełnosprawne umysłowo w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Ośrodek ten organizuje różnorodne kursy, wykłady i szkolenia dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Czym tak właściwie jest niepełnosprawność intelektualna?

Według Światowej Organizacji Zdrowia niepełnosprawność intelektualna to obniżenie ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszą trudności w zachowaniach przystosowawczych. Co ważne, wymienione zależności muszą wystąpić przed osiągnięciem pełnoletności, a więc przed 18 rokiem życia. Niepełnosprawność intelektualna zastępuje dawne określenia, takie jak debilizm, upośledzenie umysłowe, czy kretynizm, które mogły być krzywdzące dla osób dotkniętych tym problemem. Niepełnosprawność intelektualna dzieli się na cztery stopnie: stopień lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki, podział ten jest oparty na punktacji IQ skali Wechslera. Jak podaje Czytelnia Medyczna, niepełnosprawność ta obejmuje wiele schorzeń uwarunkowanych genetycznie (zespół Downa, zespół Angelmana) oraz całościowe zaburzenia rozwoju, do których należy np. autyzm. W zakres niepełnosprawności intelektualnej wchodzą również niektóre schorzenia neurologiczne oraz metaboliczne.

Niepełnosprawność umysłowa

Przez wiele lat osoby z niepełnosprawnością intelektualną były na marginesie społecznym, a ich potrzeby były ignorowane. Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności osób z tym problemem może im istotnie pomóc w integracji ze społeczeństwem oraz w osiągnięciu samodzielności. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie czyni bardzo wiele w kierunku poprawy jakości życia tych osób.

UWAGA: Powyższe informacje nie pochodzą od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a niektóre z tych informacji mogą nie być już aktualne. Po aktualne informacje na temat Stowarzyszenia zapraszamy na jego oficjalną stronę internetową, która znajduje się pod adresem: http://psoniszczecin.org.pl/